Zapytanie ofertowe

z dnia 06.09.2013

 

na:

 

Badania certyfikacyjne produktów firmy TGM Automatic Sp. z o.o. pod kątem wymagań certyfikacji GOST  oraz wystawienie i wydanie certyfikatów GOST

 

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie 10 badań certyfikacyjnych mających na celu zbadanie zgodności 10 produktów firmy TGM Automatic
Sp. z o.o. pod kątem wymagań certyfikacji GOST oraz wystawienie i wydanie certyfikatów GOST dla przebadanych 10 produktów, w ramach realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Lista produktów:

 • Sterownica EL-NW UniApp54- Szafa sterownicza nawiewno-wywiewna do zastosowania
  w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, (kod celny towaru 8537 10 ),
 • Sterownica EL-N UniApp54- Szafa sterownicza nawiewna do zastosowania w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
  (kod celny towaru 8537 10 ),
 • Sterownica EL-W UniApp54 - Szafa sterownicza wywiewna do zastosowania w układach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, (kod celny towaru 8537 10 ),
 • Czujnik temperatury  EL-TS-C-_ - Kanałowy czujnik temperatury, (kod celny towaru 8538 10),
 • Czujnik temperatury  EL-TS-R-_ - Pomieszczeniowy czujnik temperatury, (kod celny towaru 8538 10),
 • Czujnik temperatury  EL-TS-O-_ - Zewnętrzny czujnik temperatury, (kod celny towaru 8538 10),
 • Sterownik ELP10T32 - Sterownik swobodnie programowalny stworzony pod potrzeby systemów HVAC, (kod celny towaru 8538 10),
 • Wyłącznik EL-SS - Wyłącznik serwisowy do układów HVAC, (kod celny towaru 8538 10),
 • Wkładki bezpiecznikowe - Komplet wkładek bezpiecznikowych współpracujących
  z typoszeregiem sterownic serii EL, (kod celny towaru 8538 10),
 • Regulator Transrate - Jednofazowy tranzystorowy, płynny regulator prędkości obrotów silnika wraz z zadajnikiem naściennym, (kod celny towaru 8538 10).

 

Tryb konkursu

Konkurs ofert

 

Termin realizacji usług upływa dnia 27.09.2013 r.

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę netto,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc
 • maksymalny czas realizacji usługi
 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • podpis oferenta,

 

Miejsce składania ofert:

TGM Automatic Sp.z.o.o

ul. Przewóz 34

30-716 Kraków

 

Oferta może być złożona:

 1. osobiście w biurze TGM Automatic Sp. z o.o.

lub

 1. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres TGM Automatic
  Sp. z o.o. oraz jednocześnie za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Oferty należy składać do 12.09.2013 r. do godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać ceny w podziale na poszczególne usługi.

Oferta może być przygotowana w języku polskim lub angielskim.

 

Na podstawie kryterium ceny wyłonimy najlepszą ofertę.

          

 

   Z poważaniem,

 Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Inquiry

6th of September, 2013

 

on:

„Certification testing products TGM Automatic Sp. z.o.o.  against the requirements of GOST certification, the edition and delivery of certificates GOST”

 

the project:

"The company's development TGM Automatic through the implementation  Export Development Plan"

Contact No: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

  

We request to submit an offer to conduct 10 studies certification in order to examine the compatibility of 10 products TGM Automatic Sp. z. o.o. against the requirements of GOST certification, the issuance and delivery of certificates GOST for the 10 products tested, within the framework of Measure 6.1 "Passport to Export" Innovative Economy Operational Programme.

 

List of products:

 • Control Box EL-NW UniApp54- Control Box Supply-Exhaust air for ventilation and air conditioning systems, (the customs code of the product 8537 10 ),
 • Control Box UniApp54- Control Box Supply air for ventilation and air conditioning systems, (the customs code of the product 8537 10 ),
 • Control Box EL-W UniApp54 - Control Box Exhaust air for ventilation and air conditioning systems, (the customs code of the product 8537 10 ),
 • Temperature Sensor EL-TS-C-_ - Duct Temperature Sensor, (the customs code of the product 8538 10),
 • Temperature Sensor EL-TS-R-_ - Room Temperature Sensor, (the customs code of the product 8538 10),
 • Temperature Sensor EL-TS-O-_ - Outdoor Temperature Sensor, (the customs code of the product 8538 10),
 • Controller ELP10T32 - Universal freely programmable controller designed for the HVAC systems, (the customs code of the product 8538 10),
 • Switch EL-SS - Service switch for HVAC systems, (the customs code of the product 8538 10),
 • Fuses - Set of fuses for all control boxes from EL series, (the customs code of the product 8538 10),
 • Transrate - Single-phase, transistor, step-less motor speed controller with room unit, (the customs code of the product 8538 10).

 

 

Competition mode

Competition offer

 

Time limit for completion expires on 27.09.2013

 

The offer should include:

 • the name and address of the bidder,
 • the date of preparation,
 • net price,
 • offer expiry date, not less than one month,
 • maximum duration of the service,
 • should be made on letterhead bearing the seal of the bidder or corporate,
 • signature of the tenderer,

 

Place of submission of tenders:

TGM Automatic Sp.z.o.o

ul. Przewóz 34

30-716 Krakow

 

Offer may be submitted:

 1. in person at the office TGM Automatic Sp. z.o.o.

or

 1. sent by post or by courier with acknowledgment of receipt to the address of TGM Automatic Sp. z.o.o. and at the same time by e-mail.

 

Bids must be submitted to the till 12.09.2013. 15.00

Offers received after the specified deadline will not be considered.

Not allowed partial bids.

The offer should include prices broken down by service.

The offer can be prepared in Polish or English language.

 

Based on the price criterion will choose the best deal.

 

 

Sincerely,

 Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z.o.o.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 26.08.2013

 

na:

 

 Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy, oraz niezbędne tłumaczenia specjalistyczne na rynek Litewski, Węgierski oraz Niemiecki

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy, oraz niezbędne tłumaczenia specjalistyczne na rynek Litewski, Węgierski oraz Niemiecki w ramach realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 1. Zakres usługi:
  1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język Rosyjski
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język na język Angielski
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język na język Niemiecki
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 • Specyfikacja wydruku katalogu

Katalog A4

44str + 4 (okładka)

full kolr, CMYK 4+4

okładka kreda błysk 300gsm

środek kreda mat 135gsm

oprawa zeszytowa

 

 1. Tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) łącznie 600 stron.

Tryb konkursu

Konkurs ofert

 

Termin realizacji usług upływa dnia 23.09.2013 r.

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę netto,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc
 • maksymalny czas realizacji usługi
 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • podpis oferenta,
 • miejsce na potwierdzenie odbioru oferty

 

Miejsce składania ofert:

TGM Automatic

ul. Przewóz 34

30-716 Kraków

 

Oferta może być złożona:

 1. osobiście w biurze TGM Automatic Sp. z o.o.
 2. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres TGM Automatic Sp. z o.o.

 

Oferty należy składać do 9.09.2013 r. do godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać ceny w podziale na poszczególne usługi.

 

Na podstawie kryterium ceny wyłonimy najlepszą ofertę.

          

 

   Z poważaniem,

 

Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

z dnia 26.08.2013

  

Dotyczy: zapytania ofertowego z dn. 8.08.2013r. na: Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy, oraz niezbędne tłumaczenia specjalistyczne na rynek Litewski, Węgierski oraz Niemiecki

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

  

Zamawiający unieważnia ww. postępowanie, które prowadzone było w trybie konkursu ofert. W  postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 23.08.2013 r. o godzinie 15.00 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do wyznaczonego terminu nie została wpłynęła do firmy TGM Automatic Sp. z  o.o. żadna oferta.

          

 

   Z poważaniem,

 Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

 

         

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 8.08.2013

 

na:

 

 Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy, oraz niezbędne tłumaczenia specjalistyczne na rynek Litewski, Węgierski oraz Niemiecki

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy, oraz niezbędne tłumaczenia specjalistyczne na rynek Litewski, Węgierski oraz Niemiecki w ramach realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 1. Zakres usługi:
  1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język Rosyjski
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język na język Węgierski
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 1. Stworzenie katalogów prezentujących profil i ofertę firmy w skład czego wchodzi:
 • tłumaczenie specjalistyczne 44 str. tekstu (1800 znaków/str.) oraz 4 strony okładki z języka polskiego na język na język Niemiecki
 • wydruk katalogu zgodnie z poniższymi wytycznymi w ilości 250 szt.
 • Specyfikacja wydruku katalogu

Katalog A4

44str + 4 (okładka)

full kolr, CMYK 4+4

okładka kreda błysk 300gsm

środek kreda mat 135gsm

oprawa zeszytowa

 

 1. Tłumaczenia z języka polskiego na język Rosyjski oraz wydanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) w języku Rosyjskim łącznie 80 stron.

Tryb konkursu

Konkurs ofert

 

Termin realizacji usług upływa dnia 23.09.2013 r.

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę netto,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc
 • maksymalny czas realizacji usługi
 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • podpis oferenta,
 • miejsce na potwierdzenie odbioru oferty

 

Miejsce składania ofert:

TGM Automatic

ul. Przewóz 34

30-716 Kraków

 

Oferta może być złożona:

 1. osobiście w biurze TGM Automatic Sp. z o.o.
 2. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres TGM Automatic Sp. z o.o.

 

Oferty należy składać do 23.08.2013 r. do godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać ceny w podziale na poszczególne usługi.

 

Na podstawie kryterium ceny wyłonimy najlepszą ofertę.

          

 

   Z poważaniem,

 

Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                

Zapytanie ofertowe

z dnia 03.01.2013

 

na:

 

Badania certyfikacyjne produktów firmy TGM Automatic Sp. z o.o. pod kątem wymagań certyfikacji GOST  oraz wystawienie i wydanie certyfikatów GOST

 

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przeprowadzenie 10 badań certyfikacyjnych mających na celu zbadanie zgodności 10 produktów firmy TGM Automatic Sp.
z o.o. pod kątem wymagań certyfikacji GOST oraz wystawienie i wydanie certyfikatów GOST dla przebadanych 10 produktów, w ramach realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Tryb konkursu

Konkurs ofert

 

Termin realizacji usług upływa dnia 20.03.2013 r.

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę netto,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc
 • maksymalny czas realizacji usługi
 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • podpis oferenta,
 • miejsce na potwierdzenie odbioru oferty

 

Miejsce składania ofert:

TGM Automatic

ul. Przewóz 34

30-716 Kraków

 

Oferta może być złożona:

 1. osobiście w biurze TGM Automatic Sp. z o.o.
 2. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres TGM Automatic Sp. z o.o.

 

Oferty należy składać do 17.01.2013 r. do godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać ceny w podziale na poszczególne usługi.

 

Na podstawie kryterium ceny wyłonimy najlepszą ofertę.

          

 

   Z poważaniem,

 

Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

                                                

 

 

Dane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: