Zapytanie ofertowe

z dnia 5.10.2012

 

na:

 

 Świadczenie usług doradczych w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych na rynkach: Litwa, Węgry

 

w ramach projektu:

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-12-443/11-00

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 zewnętrznych usług w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych w ramach realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 1. Zakres usługi wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych na rynku litewskim (sztuk 1)
 • Określenie potencjalnych partnerów handlowych,
 • Wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych,
 • Sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,
 • Przygotowanie ofert współpracy,
 • Negocjacje handlowe.

 

 1. Zakres usługi wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych na rynku węgierskim

(sztuk 1)

 • Określenie potencjalnych partnerów handlowych,
 • Wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych,
 • Sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych,
 • Przygotowanie ofert współpracy,
 • Negocjacje handlowe.

 

Tryb konkursu

Konkurs ofert

 

 

Termin realizacji usług upływa dnia 30.11.2012 r.

 

Oferta, którą Państwo przedstawicie powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę netto,
 • termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc
 • maksymalny czas realizacji usługi
 • powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową,
 • podpis oferenta,
 • miejsce na potwierdzenie odbioru oferty

 

Miejsce składania ofert:

TGM Automatic

ul. Przewóz 34

30-716 Kraków

 

Oferta może być złożona:

 1. osobiście w biurze TGM Automatic Sp. z o.o.
 2. przesłana pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres TGM Automatic Sp. z o.o.

 

Oferty należy składać do 26.10.2012 r. do godz. 15.00

Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane żadne informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferta powinna zawierać ceny w podziale na poszczególne usługi.

 

Na podstawie kryterium ceny wyłonimy najlepszą ofertę.

          

 

   Z poważaniem,

 

Maciej Mruk

TGM Automatic Sp. z o.o.

 

 

 

Dane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: