Ogólne Warunki Sprzedaży

(OWS)

 

TGM Automatic Sp. z.o.o.

Grupa El-Piast

 

Obowiązujące od dnia 01.01.2016

 

 

 

 

Ilekroć w zapisach niniejszych OWS będzie mowa o poniższych pojęciach, należy je rozumieć we wskazany w niniejszym punkcie sposób.

Dostawca oznacza TGM Automatic sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 8.

 • Kredyt kupiecki oznacza łączny limit niewymagalnych oraz wymagalnych należności powiększony o niezrealizowane, a przyjęte do realizacji Umowy (pomniejszone o wartość ewentualnych wpłaconych na poczet realizacji umów zaliczki).
 • Nabywca oznacza kupującego lub odbiorcę dostawy będącego przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2010.220.1447).
 • OWS oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 • Produkt oznacza wszystkie pozostające w ofercie Dostawcy urządzenia, materiały, elementy składowe oraz inne produkty dostępne w ofercie, w tym również części zamienne, etc.  
 • Umowa oznacza umowę sprzedaży lub dostawy na Produkty zawartą pomiędzy Dostawcą a Nabywcą,

 

 1. Niniejsze OWS stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Dostawcę z Nabywcami będącymi przedsiębiorcami zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Dostawcę i Nabywcę, określając zasady realizacji Umowy, o ile pomiędzy Stronami pisemnie nie uzgodniono inaczej.  W sprawach nieuregulowanych w treści indywidualnie uzgadnianych przez Strony umów znajdują zastosowanie zapisy niniejszych OWS.
 3. OWS wiążą Nabywcę z chwilą ich doręczenia przy zawarciu Umowy lub z chwilą umożliwienia Nabywcy łatwego zapoznania się z ich treścią. Ogólne Warunki Sprzedaży są umieszczone przez Dostawcę na stronie internetowej www.tgmautomatic.com Nabywca pozostaje w całości związany postanowieniami niniejszych OWS przez okres współpracy handlowej z Dostawcą, o ile pisemnie nie uzgodniono inaczej.
 4. Składając zamówienie Nabywca uznaje jednocześnie, iż akceptuje bez zastrzeżeń OWS. Jeśli Nabywca nie zgadza się z OWS, zobowiązany pozostaje, przed złożeniem zamówienia powiadomić o tym Dostawcę i podjąć negocjacje celem uzgodnienia akceptowalnych przez Strony warunków współpracy.
 5. Każda ze stron ma prawo odmówić zawarcia Umowy, jeżeli w odpowiednim czasie Strony nie uzgodnią jej warunków oraz zakresu zastosowania OWS. W tym wypadku Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia.
 6. Dostawca zastrzega, iż wszelkie informacje o Produktach, ich jakości, parametrach technicznych, gabarytach etc. wynikające z materiałów marketingowych, w tym w szczególności katalogów i prospektów informacyjnych  są danymi orientacyjnymi i pozostają wiążące tylko w takim zakresie w jakim pisemnie zostały potwierdzone przez Strony. Przed złożeniem zamówienia Nabywca  zobowiązany pozostaje zapoznać się ze szczegółowymi parametrami technicznymi oferowanych Produktów. Złożenie zamówienia traktowane jest jako potwierdzenie akceptacji wszystkich parametrów technicznych wskazanych w ofercie. Nabywca składając zamówienie odpowiada za to, żeby dane techniczne, jakość i ilość Produktów wskazana zamówieniu odpowiadała jego wymaganiom.
 7. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, oferowane Produkty będą jakości odpowiadającej zwyczajnym towarom handlowym w danej branży. O ile pomiędzy Stronami nie uzgodniono inaczej na piśmie, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne standardy jakościowe.
 8. Ceny przedstawione przez Dostawcę w ofercie obowiązują przy odbiorze Produktów loco magazyn Dostawcy i są cenami netto bez podatku Vat, kosztów transportu,  rozładunku, transportu na miejsce montażu, ewentualnych opłat celnych, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia oraz wszelkich innych nieuzgodnionych przez Strony innych kosztów dodatkowych.
 9. Ceny wiążą Dostawcę jedynie w okresie ważności oferty. W wypadku złożenia Zamówienia po upływie ważności oferty lub w wypadku braku oferty obowiązującymi pozostają ceny katalogowe z dnia wystawienia potwierdzenia zamówienia.  
 10. Dostawca zastrzega, iż ceny Produktów  Dostawcy podawane w Cennikach  mają mogą ulegać zmianom w każdym czasie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia w przypadku nagłego wzrostu cen prefabrykatów o więcej niż 10% w stosunku do ceny tych materiałów z dnia wystawienia potwierdzenia zamówienia.
 12. O ile  ofercie wyraźnie nie określono  inaczej, Nabywca zobowiązany jest do pełnej przedpłaty ceny zamawianych Produktów w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia- zapłata przedpłaty stanowi konieczny warunek uruchomienia realizacji zamówienia oraz rozpoczęcia biegu terminu realizacji. Uzgodnienie innych warunków płatności wymaga wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę w Potwierdzeniu Zamówienia.
 13. W przypadku gdy Strony uzgodnią odroczony termin zapłaty za Produkty,  Dostawca uprawniony jest do żądania zabezpieczenia płatności, w szczególności w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej lub weksla In blanco. Wyboru formy zabezpieczenia danej transakcji dokonuje Dostawca.
 14. Odroczony termin płatności możliwy jest jedynie w wypadku udzielenia przez Dostawcę dla  Nabywcy kredytu kupieckiego. W takim wypadku łączna wartość umów z odroczonym terminem płatności nie może być wyższa niż wartość przyznanego kredytu kupieckiego, a dla zawarcia umów przewyższających wartość kredytu kupieckiego koniecznym pozostanie wniesienie przez Nabywcę  zabezpieczenia w wymaganej przez Dostawcę formie. Kredyt kupiecki może zostać cofnięty w każdym czasie, w szczególności w wypadku opóźnienia w zapłacie dłuższym niż 14 dni- o czym Dostawca pisemnie poinformuje Nabywcę.
 15. Opóźnienie w zapłacie powyżej 14 dni lub uzasadniona obawa o płynność finansową Nabywcy, uprawnia Dostawcę do zmiany warunków sprzedaży, żądania wniesienia dodatkowego zabezpieczenia zapłaty, oraz wstrzymania realizacji kolejnych Umów do czasu uregulowania całości zaległości płatniczych. W  takim wypadku Dostawca uprawniony pozostaje również do odstąpienia od niezrealizowanych umów z winy Nabywcy. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym w szczególności z tytułu odstąpienia od umowy lub zmiany terminów realizacji. 
 16. Wszelkie płatności regulowane będą na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT lub innym dokumencie przez Dostawcę. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pna konto Dostawcy. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Dostawca pozostaje uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
 17. Nabywca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Nabywcy- wraz ze złożeniem zamówienia.
 18. Sprzedaż/Dostawa  Produktów następuje z zastrzeżeniem własności Produktów na rzecz Dostawcy do chwili uiszczenia ceny w pełnej wysokości w rozumieniu art. 589 k.c. Dostawca uprawniony jest  do informowania wszystkich uczestników inwestycji w ramach której realizowana jest sprzedaż/ dostawa o realizacji sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty pełnej ceny wraz przedstawieniem szczegółowego wykazu sprzedawanych Produktów.  Nabywca nieodwołalnie wyraża zgodę na powyższe.
 19. Nabywca chcąc nabyć Produkty składa Dostawcy zamówienie w formie pisemnej, faxu lub wiadomości e-mail. Zamówienie może być poprzedzone zapytaniem ofertowym, w odpowiedzi na które Dostawca złoży ofertę. Termin związania ofertą o ile nie wskazano inaczej wynosi 30 dni. Zamówienie Nabywcy powinno zawierać w szczególności: oznaczenie Stron, tj. Nabywcy i Dostawcy, szczegółowe oznaczenie rodzaju i ilości zamawianych Produktów (z powołaniem oferty Dostawcy jeżeli uprzednio została sporządzona), oczekiwany termin realizacji, oraz podpis przedstawiciela Nabywcy.
 20. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż wpłata pełnej wartości oferty na rachunek bankowy Dostawcy, wraz z wskazaniem w tytule przelewu numeru oferty lub innych danych pozwalających na jej identyfikację, stanowi przyjęcie oferty bez zastrzeżeń i zawarcie Umowy zgodnie z treścią oferty oraz niniejszych OWS.
 21. Po otrzymaniu Zamówienia Dostawca w terminie 5 dni roboczych wystawi i przekaże Nabywcy potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej, faksu lub wiadomości e-mail, którym potwierdzi treść zawartej pomiędzy Stronami Umowy, uzupełnioną o ewentualne uzgodnienia Stron. W tym wypadku na treść Umowy składa się oferta Dostawcy, zamówienie Nabywcy, potwierdzenie zamówienia Dostawcy oraz niniejsze OWS.
 22. Zamówienie złożone z zastrzeżeniem zmian oferty (w tym zmian nieistotnych) lub złożone po upływie ważności oferty, stanowi ofertę zawarcia Umowy ważną przez okres 30 dni licząc od dnia doręczenia Dostawcy.Za zmiany uznaje się wszelkie odstępstwa  i uzupełniania złożonej przez Dostawcę oferty, w szczególności dotyczące zmian ilościowych, jakościowych  i rodzajowych Produktów oraz zmiany OWS.  W takim wypadku Dostawca w terminie 5 dni roboczych wystawi potwierdzenie zamówienia lub odmówi jego przyjęcia do realizacji. Dostawca uprawniony pozostaje do wprowadzenia w potwierdzeniu zamówienia zmian lub uzupełnień w odniesieniu treści zamówienia Nabywcy.
 23. W przypadku braku akceptacji warunków umownych zawartych w potwierdzeniu zamówienia, Nabywca zobowiązany jest do rezygnacji z realizacji zamówienia lub złożenia swoich zastrzeżeń w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia, a w wypadku niezłożenia zastrzeżeń lub rezygnacji w powyższym terminie, Strony wiąże Umowa o treści określonej w potwierdzeniu zamówienia
 24. Powyżej wskazany termin 5 dni roboczych na wystawienie Potwierdzenia Zamówienia rozpoczyna swój bieg od daty uzgodnienia wszystkich parametrów technicznych dotyczących realizacji umowy, w tym w szczególności potwierdzenia przez Nabywcę  specyfikacji technicznych i rysunków warsztatowych.  Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zamontowania Produktów oraz za nieprawidłowo dobrane urządzenia do parametrów instalacji oraz środowiska pracy.
 25. Skorzystanie przez Dostawcę z jednego z uprawnień o których mowa w pkt 6.12 OWS, nie uchybia możliwości korzystania przez Dostawcę z pozostałych uprawnień przewidzianych powyższym punktem względem wierzytelności wynikającej z tej samej Umowy.
 26. W przypadku ograniczenia zakresu Umowy po upływie terminu na złożenie zastrzeżeń do Potwierdzenia Zamówienia, Nabywca zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy wszystkich kosztów poniesionych w związku z realizacją Umowy.
 27. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Nabywca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości Umowy oraz pokryje wszelkie udokumentowane koszty poniesione przez Dostawcę w związku z realizacja Umowy. Dostawca pozostaje uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Odstąpienie od Umowy w każdym wypadku wywołuje skutki na przyszłość, tj. od dnia odstąpienia.
 28. Orientacyjny termin realizacji Umowy określony zostaje ostatecznie w potwierdzeniu zamówienia wystawianym przez Dostawcę.
 29. Dostawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach spowodowanych przyczynami niezależnymi od Dostawcy.  Wyłączona jest również odpowiedzialność Dostawcy za ewentualnekary umowne płatne przez Nabywcę lub za  jakiekolwiek inne roszczenia wysuwane  przez Nabywców z tytułu opóźnienia.
 30. O ile pisemnie nie uzgodniono inaczej, miejscem spełnienia świadczenia przez Dostawcę jest magazyn Dostawcy. Produkty dostarczane są zgodnie z Incoterms 2010 EXW, przy czym załadunek Produktów na samochód Nabywcy pozostaje po stronie Dostawcy. Jeśli uzgodniony został przez Strony transport po stronie Dostawcy- to o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, transport zrealizowany zostanie na zasadach CPT Incoterm 2010. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego czy transport realizowany jest na koszt Dostawcy czy Nabywcy.
 31. Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty Produktów przechodzi na Nabywcę z chwilą przekazania ich przedstawicielowi Nabywcy w siedzibie Dostawcy. W przypadku gdy transport Produktów realizuje Dostawca, Nabywca przejmuje ww. ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty  z chwilą przystąpienia do rozładunku.
 32. Nabywca pozostaje  zobowiązany odebrać Produkty w terminie i miejscu wskazanym w Potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku nieodebrania Produktów przez Nabywcę w terminie 5 dni roboczych od daty gotowości do odbioru/ gotowości do wysyłki, Dostawca może naliczyć Nabywcy opłatę z tytułu magazynowania Produktów w wysokości 0,5% wartości danej Umowy za każdy kolejny dzień opóźnienia w odbiorze, jednak nie mniej niż 150 zł za dzień opóźnienia. W wypadku opóźnienia w odbiorze Produktów  powyżej 15 dni roboczych, Dostawca pozostaje uprawniony do dostarczenia Produktów  na koszt i ryzyko Nabywcy. Ponadto powyższe uprawnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty w terminie określonym w Umowie.
 33. Nabywca jest zobowiązany sprawdzić Produktów pod względem jakościowym i ilościowym w dniu dostawy i zgłosić w liście przewozowym ewentualne zastrzeżenia ilościowe oraz widoczne zastrzeżenia jakościowe. Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych wad jakościowych, których nie był w stanie stwierdzić w dniu dostawy nie później niż w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu Produktów. Zgłoszenie zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych nie uprawnia Nabywcy do odmowy podpisania obioru Produktów i wstrzymania płatności.
 34. Dostawca udziela na sprzedawane Produkty gwarancji jakości na Produkty na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Gwarancji zamieszczonych na stronie interetowej www.tgmautomatic.com
 35. O ile nie uzgodniono inaczej okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Strony przewidują możliwość wydłużenia gwarancji na niektóre Produkty pozostające w asortymencie Dostawcy do 60 miesięcy pod warunkiem zawarcia osobnej umowy serwisowej z serwisem Dostawcy. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 36. Gwarancja jakości nie obejmuje wad Produktów powstałych po wydaniu urządzeń Nabywcy, za które Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność (min. wady Produktów lub ich elementów, które noszą znamiona nieprawidłowego montażu, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, uszkodzenia mechaniczne).
  Zgłoszenie gwarancyjne powinno być wykonywane poprzez wypełnienie oraz przekazanie na adres e-mail: serwis@tgmautomatic.com.  Zgłoszenie reklamacji musi zawierać typ, numer fabryczny i datę sprzedaży produktu, adres miejsca zamontowania produktu, numer telefonu Klienta, osobę odpowiedzialną u Klienta, opis nieprawidłowej pracy produktu oraz o ile jest to możliwe wskazywać uszkodzone części.  Zgłoszenia reklamacyjne składane w inny sposób nie będą uznawane. W wypadku nieuzasadnionej reklamacji ( w tym nieobjętej gwarancją), Nabywca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Dostawcę w związku z reakcją na Reklamację.
 37. Jeśli warunki handlowe Nabywcy pozostają sprzeczne z OWS w całości lub w części, obowiązujące pozostają niniejsze OWS.
 38. Nabywca w żadnym wypadku nie może przenosić prawi obowiązków wynikających z Umowy z Dostawcą na podmioty trzecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Dostawcy.
 39. Zawarcie Umowy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie zwalnia Nabywcy z obowiązku dostarczenia do siedziby odbiorcy podpisanego potwierdzenia zamówienia lub odpowiednio innego dokumentu stwierdzającego uzgodnienia stron w formie pisemnej (włącznie z dokumentem potwierdzającym umocowanie osób działających w imieniu Nabywcy lub osób upoważnionych do odbioru Produktów), w każdym wypadku gdy zażąda tego Dostawca- w takiej sytuacji Dostawca pozostaje uprawniony do wstrzymania realizacji Umowy do czasu dostarczenia podpisanych dokumentów lub podania brakujących informacji.
 40. Wyłączona zostaje całkowicie odpowiedzialność Dostawcy wobec końcowych odbiorców Produktów z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń, w tym w szczególności za należyte i terminowe wykonanie Umowy oraz procedur gwarancyjnych ustalonych pomiędzy Nabywcą, a końcowym odbiorcą Produktów.
 41. Odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości netto  Produktów objętych Umową. Dostawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Nabywcę lub końcowego użytkownika.
 42. Obowiązującym prawem w stosunkach umownych Dostawcy z Nabywcą jest wyłącznie prawo polskie.
 43. W przypadku sporów właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.
 44. W wypadku rozbieżności pomiędzy zapisami poszczególnych dokumentów, ustala się ich następującą hierarchię:
  a)    pisemny akt umowy, jeżeli został sporządzony pomiędzy Stronami,
  b)    potwierdzenie zamówienia Dostawcy,
  c)    niniejsze OWS,
  d)    zamówienie Nabywcy,
  e)    protokół negocjacji, (o ile został sporządzony),
  f)     oferta Dostawcy,
  g)    zapytanie ofertowe.
 45. Standardowa oferta dostawcy na okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych obejmuje:
  a) wykonanie okablowania pomiędzy szafą zasilająco-sterującą a elementami wykonawczymi automatyki na długości trasy kablowej nie większej niż 5 m.b.
  b) przyjmuje się, że szafa zasilająco sterownicza i centrala wentylacyjna przez nią obsługiwana znajdują się na tym samej kondygnacji
  c) nie uwzględnia przejść p.poż. przez przegrody budowlane
  d) montaż szafy zasilająco-sterowniczej bezpośrednio do korpusu centrali wentylacyjnej bez uwzględnienia dodatkowej podkonstrukcji
  e) wykonanie okablowania i uruchomienia odbywa się w ciągu jednorazowego przyjazdu dostawcy. Nie zapewnienie przez zamawiającego wymaganych mediów do pracy centrali (napięcie docelowe, ciepło technologiczne, woda lodowa, itp.) lub niekompletności układu wentylacyjnego (brak nawilżaczy, regulatorów VAV, nagrzewnic strefowych) skutkuje kolejnym przyjazdem dostawcy naliczanym zgodnie z cennikiem usług serwisowych
  f) w przypadku nie zapewnienia przez zamawiającego w momencie uruchomienia układu napięcia docelowego (np. zasilanie tymczasowe budowy) uruchomienie może odbyć się na podstawie pisemnego zlecenia ze strony zamawiającego z przejęciem przez niego odpowiedzialności za ewentualnie zaistniałe z tego powodu uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy układu. Tym samym zamawiający odstępuje od wszelkich roszczeń wynikających z uszkodzenia układu
 46. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w OWS w każdym czasie. Zmienione postanowienia zaczynają wiązać w momencie gdy zostaną dostarczone w zwyczajowo przyjęty między Stronami sposób, w szczególności poprzez umieszczenie zmienionych OWS na stronie internetowej Dostawcy. Zmiany OWS nie będą obejmowały Umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych warunków.

Dane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: